essai ascii

|dooodolc:::clllllccccccc:cllodddddxxxkkkxdclclclloloolooooooodoooodddddxdxxdddxdoolcclc::::clllooloolloodkOO0KK0000KKKKKXXXXXXXKXXXXNWNNNNXXNXXNWWWMMMMMMMMMM|
|dodxdolccccccllcc::cccc::ccloddddoodxxxxddlllcllcllllloooododddodooododdoodoollcc::::cccclllolcloooxxxkOk00KKXK0000KXXXXXXNXXXXXXXXXNWWWNNXXNXXNWWWWWWWWWWWWW|
|ddxdlclc:;::::::::ccc:cccccooddddoloddddxdooolcll:clcccllllooodoolclllllcc:c::cccccc:clodddxxxxxkkkOOkkOO0KKKKKKKKKKXXXXXKXXXXNNNNNXNWWWNNNNNNXNNWWWWWWWWWWWW|
|xxdc::::;;;;;;;:cccc:cccccloloodddoloodxkxolllcccccccccccllclllloc;cc;;:;c:::;:lodxdoxkkOO000kxkkOkOOO0O0000OkxlcdOOOKKKXXXXXNWNNWNNNNWWNNXXXXNXNNWWWWWWWWWWW|
|docc:,,;;,,,;;ccccllccc:clcllooloodoooxkkxdoolcccllc:::::cclll::::;::;;,;;;ldolodxkxkOOOO0KXXKOO0000K000O0KOo:;,;:d0KXXXXXNNNNNNNNWNNNWWNWNXXXNNXNWWWWWWWWWWW|
|olcc:;,;,,,,;:c::cc:::ccccclllooolodoodkOkxdolcc::cc::c:::::;::;;;:coolcclloxOdddxxkO0KKK0KNWNXKK00000000KKKkc:;cxKXXXXXNNNNNNNNNWWWNNNWWWWWWNNNNXNWWWWWWNNNX|
|ddollc:;,,,;:c:;;;;;,:::cccclccclooddodkkkxdoolclllcc:cccc:',:cclolooddddddxk0OxxkO0KXXXXXXXNNNXKK0KXXKXXXXKKKK0KXXNXNNXNNNNNWWNNNWWWNNNWWWWNWNXXXKXNWWWWWWXx|
|kxxddxo;;;;:cc:;;;,'''''''''''',clcodoodkkddoolollc::;cooolllclolcloodxxO00OOOX0O0KKXXXXKXNNNNWWWNX0KKK0KKKKKKXKXXXXNNNNNNNNNNWNNNWWWNNNWWWWNNWXNNXXNWNNNN0lc|
|oollldo:,,,;:c:;;,'............':lcodoooxxdodc:cccccclldoodddooooodooxOOOOOkkk0X0KXNNXKKKKKXNNNWWWWXKK00OO0KXXNXXXXXXNNNNNNNWNWWNNNWWWWWWNNNNNXXXXKKXNNNNkc::|
|doolcoo:,,,;:cc,,,''''....''''',cccoollcclccc:,;:looooollooxddddoooodkO0OkkxxxOKKXNNXXK0000KKNNNNWWWNK00O0000KXXXKKKKXXKKNNNNNNNXXKXNXXXNNNNWWWWNWNXXNNKxc:::|
|:::ccclc;,,,,:::;,;;,''....'',;:ccll:,,,;::cccccclloodoooooooodxxddxOOOkxxxxxxkKXNNNXK000OO0KKXNNNNWWNX0kO000KKXXXXKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNWNNNNXXNNNXKKOl:::::|
|l;:;,,cl:''',,;:::;;:::,;;:ccclcc::c:::::cclllloooolloodxxdddddxkxxO00Oxxxxxxk0XNNNXKOOOOOO0000KNWNNWWWNKxkOOOOO0KKK00KKXXNNNNXNNNXXNNXXKKXXXXXNWNNXOl:::::::|
|doc:;;cdoc;;;;;;::::cccllloll:::::::ccccccloolxxdxxdddddddddxdxxxO0KK0kkkOkOOOKXNNNX0OOOOxkO0OOk0XXXKXNNXKkkO0KK00KXK0000KXXXNXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX0l;;;::::cl|
|ldxoc;:cdl;;;;,;;;;;:clloollccc:ccclloloodxxxdkkkOkdddddddddxxxxdk0KKKkkkOOO0KXNWNNX00O0kddxxxxxxkKNNXXWWWNK000KKKKXK0000KXXXXXXNXXXXXKKK0K0K00kxoc:;,;::::::|
|lloool::c:;;::;;;,,,,;:c::c:::cllloddooooxxodxxxkxkxddxxxxxdxxxxkxO00OkkOOkkOKXXNXK0OOOOO00KK00Okxk0XNXKNWWWNKKKKKKXKKOkkO00O00O0OOkkxdddlooollc:;;;,.':clccc|
|ccc::::ccccc:::::;;,,;:c::clllooodxxdddoddddxkkkOkxxxxxxxxxxxxdxxkOOOxxdxddxkKNWWNXKOOO0KK00K00KOOkx0XNNXXWMWNK0O000Okkkdooooolccc::clloollllc:::::,..,;coxkk|
|cc::;;;;;;:cc::::;,',;:clooodddxxxxxxxddxxxxkkkkxxxdddxxxxddxxdddkOOkkxxkkkkkXNWWNKkOkO00OOKKO0OO0OOKKKXXK0KXXKOdoc;:;;:;';,''',;::ccclcc:::;,;:cc:;,,'cxkkkx|
|:;;;;;;;;;;;:cloolc;;;;coxddxxxxxxxxddddxxxxxkkxxdddddddooodxxxxxkkOOkxxxxxxkXNWWNKkkk000kO0KK0OkOOOOxdoooolcodol:,.';:clc;:c:cclolllc:;;,;;,,;colcc;..,dxkx:|
|::;;;;;;;;;,;;:;,,,,'',:ldxxdxxxdddxddddxxxddddddolcc::::ccloooddddxkkkOkkkkkXNWWNKkO000kddkkOxc::::c:::;:clccodxkxl:coodddlcccc:;;,,,,','''...',,:;,;;'.:ooc|
|;;;;,,,,,,,;;;,,;;,,'',:ldxddddddddodddddxxxdl:;''.............';;coxkxkkkxxx0XNNX0kkxoll;;lloo:,,;:;;;;:lloxxxxkOOkdlllool:'......''''...',,,:::o::lollc;;;'|
|;,,,,'''',;;,,;:cc:;;;:cddodddddddxxxxxxdl:;'',,,'''...........',,:clloollccclxkkkocc;;cdocldkxolllloollooocoxkxxdxxdl;',;;,'........',;;,,,''';c;,,;;coolc;,|
|;;,,,,,,;;;;;:cllolclcodkkxxxdxxxdxxxdo:'''','''..'...........';:cllc::c:;:;;cdxxdocc:,,:oxxxOOxddc::;;;;:;'.':cc:;;:::;'.','.....',,.....''',c;,,'...;:::::c|
|;;,,,,,;;;;:clodxxdlc::codxxxxxxxxoc:;:c:;,............ ..........,,....',:coooc'',,;:ldooo::::cc:,''''....';:;,.',,'......',,.. ...;:;''......;::::ld|
|.'''',;:;;:clodxkOxoc:;;cxkkkxxdl;',,,,;cll:'......... .......... . ...,.. ..'clll:,;:ccclolcc::;c:;;,'........,,;;'.......',,,. .:'..'... ';:;:loc|
|...',;:;;:cloxxkOOOxolc::odddl;....'''',,,::,,'........................l,,. ..:clooo:ccclllc:::;;,;;;,'.........',''....','''''. .''.'.... .;;;;:lll|
|..',;:::clodxxxkOO00ko:;:oo:,'........'.'',:;,'...............'.''.....,.... .;cddoc:;;:;,;;;;;,,,,,,;,'............',;'........ .,,,'......;::::cloo|
|'',;::cloodxxkOOO0XN0o:;,,,,,'....'.....'...... .'...........''.,,,..,;;.. ,cclodd:;;'.''';;;;;;;;:;;,''............''. ..... .;l;;,''..';::;;;:ccl|
|,,;:::codxxxkkkkO0KNOc;,,,,,,'','....'...... ... . ........;;..'coo:;,.'...',::..',:,;,;;,;;;;;'....',,,,'''''........... ...,dx:;,,',;:::::clllll|
|clcccloodxxkkxxxkkkkc;;,'''',,,',',,'........ . .....,;. ':,.;:;,',;c:,.....'..,,',................'',,'''.................'';kx:;,;cllcllooollllc|
|odollodxkkxxxxxoc:okc:;,,'....''',,,;;;,,.... ... . .........;. .:..':'';:;::'';..':. .,.......... . ... ....'''''''.........'',;c0d::llllloooolc::col|
|looodxxxdddxxo:;;:dd:'''..........'''',,,,;;;;,'...........'',':,:;........'::'.,:;,,.;;...,,........ .. ...... ..'..........'',;l0kddoloooolcc::;;::c|
|looooooooool:,;;::ol,.. ...'..''''''',,,,;:::,'...;:cccc:cc::;l:'..,,....','.',ll:'..,;........... ... ...............'''',,;cONKkxdodooollc;,,,'''|
|lllllloool;.',;::;c;. ..... .,;,'''........,;;::c::::cccc;;;',:ccddoc;;. ...:;''',,,',,............. ..................''',,;:oKNKkxdddoolcc:;;,,...|
|ooooloool'..'',,,;;. .''.....,:;,'...........',;;;;;;:::c::::c::cldxxl;. ....:'...','''................',,'.............';cc;;cd0K0kxooolc::;,,,,....|
|lloollol'..',,;,,,. .,;;,;:;'...,;;,.........,;cc:::::cclloolllloddddl. .''l'.......................',',,'''.'......':cclc:;cloxkkxdolc;,,'','.....|
|ldoolol;...'';,',c. .;::,...''..,:c:;'......',;ccll:::clllclccc:;cdxdd,.. ..;,.................''.''...';::;'''''.':llloool:,,;:ldxdolc:;,'','......|
|doooool...',,;,:c:... .,::,'.....;::,';clc,....,,,,;coc:;,;ooldl:;,,,,lxxxdl;,'...;;.......... ............'',;,,,;:clllllolcc;;;;cloll:;;,'''''..''''|
|olloooc''';:::l;;:;,,,',::,'....';,',:lol::looc,..::::;:c;:xdk00dxko:,,:llxkOOkc:::;cc::ccc:;;'..........''''',','''';ccllcccccccllodoo:c:cc::;,,'','...'''',|
|:coxxxc;;;:cl:;::::clc:;'''.....,:::;':dkOkdxkkko:lolllllcclcokOdc;ldc;;cldO00Oo:;::clcc:;,''...........'''',,,'',;:clccccccc::cccccc;;,,,;;;,''''''.......',|
|,:::loloolldlllcc:;,,,,,,,'.....':lool::oO00Oxxkkdllc:::::;,,:ddll,'cccdxdkXNNXOlllooololc;,'...............'';:llllccccc:c::ccccccc:,''.''''''',''''''''',,,|
|looc,;;;;:c::;,,;;;,;;;;;;:::::::coddol:;lxOOkdlodoc:ccclcc:;cx0kxlldkkkxdONNWN0oooooxooolclcccc:;;;,,,,;;:clllllllcccccccccclllcllc:,'''','',,,,'',',,,,,,,;|
|lkOOk:'':ldxxdc::cc::cclllllc::;:;;cllc;'',ldkkxoodxdodxkOkkddkOOkdokOxdoo0NNNN0olllloloxxdolllllcc::ccccccclloolllllcc:cllllllllllol:,,;;cloolc;;,,,;,,,,,,;|
|kOOOOl;;ccodddlclllclllccc::;,,,',;':cc:c:codOKNNKO0XK0OOddxxdxx0OdxkkxoxdONNNN0olllollodxdocccllcccccccccccldoooocllccloolllllllclcc::;,.,,;;::cc:;;;;,;;;::|
|OOkxol:''cloododdddoddollcclccllllollxkkOOOOOk0NWWNK0XNKklodxOkkOOOOOOxdxOKNNNNOolcclclodxxolccllclllllccccoddoooc:::::ccllcccc::::;;::;,,;:::::cllllc::;;:::|
|oodddo;,clcloddddddoxdxxkkOOOkOOxkOkddxO0K00O0O0XNWWX0KXKkoloxxk0OkkxdxxxkKXNXX0xdoxdoodkkxlllccccccclccclooolooc:ll:::cllc:::;;;:c::::;,,,,;;;:;;;::;:loddcc|
|looooocclodxkO00K0KO000KKKKKXKKKKK00kxkk0000OOkxx0XWWNKKNX0dllolooccdkxkk0XNNXKOkxxddodO00koclcccccccccc:coxxddlloolccccc:;;::cccodooollc:;;;,,,,,;oxl:,:okkl|
|ddooooccldKXXXKXKKK0KKKKKK0KKKKXK000kkkxOKOkkOOkxod0XNNXKXXKkoxxxxolxxdxkKXNNX0ddddddooO00kdolcccccccc:c:coolooclcc:::::;;:::::cloooolclllllc:;;,,,cxxl;;ccxk|
|ooooooodOXNNWXKKKKX00KKXXKKXXXKXXXXK0OOkxO00kxkkkxdoOXWWNXXNX0kxkkxxxxxxOXXNX0xollclllxkkxololcccccllccc::lllc:clc:::;;;;cccccllcc:,,,:cc::cll:;,'',cdo,,:c:o|
|oooood0K0XNNNXXNNXNNNXXXNXXXXXXXXKXK0KKOOOKKXK0OkkkddkKNWWNXNNXOOOxxkkkOKXNXKOdlllllldxxdlccll::::::::llllcc:;:ccc::;,,,:lolcc;'.......',;:::clc;,,,;ldlllc::|
|ooodOXXNKKXNNWNNNNNNNXKKXXKXXXNNXXXX00KK0O00KKKOkkkkxkk0XWWNXXNX0OkkkkOKXXXX00doooddxkkdc::ccllllocc::looooc:;,:ccldc:cldoclc,............,;;;ll:;,,,cddclddx|
|oodOXNNNX00KXXXXNNNNWNWNNNNNNNNNNNNNXXKXKKKK0KXK0OkxdxkOOKNWWNXNNX00OO0KXXXKOKOdookkkxxl:clc:cclooolldolllllcc:cddxOkoodxdlo:..............;::clc:,,,:xkollod|
|dxKXNNNNXK0XXKNNNWNNNNNNNNNXXXNNNXXXNXXXXKKK0O00000OOOOOOO0NWWWNXNNXKKKKKK0OkOXkkkOOkddocc::coc:cccoooc:cccloolooxxOOxddkdllc,'.'''.......';:::cc:,,;;dkkxkkk|
|ONWWWWWWNX0XXKXWNNNWNNXXNNNNNXNNNNXNXKXXKXK00O000O00KK00KOk0KXNNNKKXXKKXK0kdodO0xdoooooooollc::;'':cclc;cclll:clodxO0Oddxxdollcclllcc:c:,;;::::lc,,,,;:cllodd|
|XNNNNWWWWNXKKKXNNNWWNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKK0xlclcxO0OkkOO0OkOO0XNWNK000K0OkdooooOxc::;:loolc;:ccc:::;;;:;;::;;::cooxk0Oxooxdooddollllllc:::llc:lc;',,,,,,;::cl|
|NNNNNNWWWWNXKKKKKKXNNNNXXNNXNNXXXXKKK0000Odlc::cokOOxkkkOkkOkxk0XXKOOOOOxxkdolcoxc;;;;;:c::ccc:loccc;:;;;:cc:::clldxkkxoooxddoodllllc:cccoolllc;;,,,,,''::cod|
|WWWWWWWWWWWNXKXK00KXNNNXXXNNXNNXKK00K000kOOdlokxkOOOkkkxkkxkkxdxO00OOOkxoxkxdoc:clll::::lc,lollllclllc::cc:;::::cclxOxdooldxxxdoldocccccccclc:;;;;;;;::;;cxkx|
|WWWWWWWWWWWNXKKXXXKXNNNNNKXXXXNXKKK000KKK0000K0K000Okkxxkkxxxxddxkxkxdolclooooollllllooollcoddddoollclc::l:;cc:cllldxddddoloxxxxxdlcccccccl:;:::c::;cllcoxkxd|
|WWWWWWWWWWWNNXKKXKKXNNNNNKXKKKKKKKXKKKKKKKO0O00KKK0Okkkxddoddoloddddollolclloodddxxddxddddoddodxxdddodollloccol:cclddxxxxxddxkkxdllcc:lccc:::cllclccccodxxdoo|
|WWWWWWWWWWWWWNXKXKKXNNNNNXKKK0KKK0KKKK000KOkkOKK0OOkdodllddoddoddooollddddxddxkkkkkkxkddxkxddooxdoodddoooololl:l:c:oxkkkkxxxxxxxdoolcclllllclllllc:::codxolod|

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire
 

Date de dernière mise à jour : 05/09/2014

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×